Segregacja odpadów opakowaniowych: Polacy deklarują, ale nie stosują
11 Jul 2018 11:25

Wśród Polaków wiedza na temat zasad selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych utrzymuje się na stałym poziomie. Z najnowszego badania Kantar TNS przeprowadzonego na zlecenie Fundacji ProKarton wynika jednak, że mimo deklarowanej wysokiej świadomości w tym zakresie aż 40 proc. badanych przyznaje się otwarcie do tego, że nie stosuje się do zasad segregacji odpadów we własnym domu, a także poza nim. Badania pokazują także wzrost poziomu szczegółowej wiedzy dotyczącej zasad selektywnej zbiórki opakowań wielomateriałowych, ze szczególnym uwzględnieniem kartonów po mleku i sokach – 30 proc. badanych zadeklarowało, że wie, do jakiego pojemnika należy wrzucać zużyte opakowania wielomateriałowe, podczas gdy w badaniu z listopada 2017 r. było to zaledwie 17 proc. ankietowanych.

Fundacja ProKarton, której głównym celem jest podnoszenie wiedzy konsumentów w obszarze selektywnej zbiórki oraz recyklingu, po raz kolejny sprawdziła poziom wiedzy Polaków na temat zasad segregacji odpadów opakowaniowych, w tym kartonów po mleku i sokach. Selektywna zbiórka oraz recykling opakowań wielomateriałowych z roku na rok stają się coraz popularniejszym tematem związanym z ochroną środowiska, który coraz częściej jest poruszany w mediach i przestrzeni publicznej, ale czy Polacy mimo nagłośnienia sprawy stosują się do jej zasad? Jakie działania należy podjąć, aby zachęcić społeczeństwo do prawidłowego segregowania różnego rodzaju odpadów opakowaniowych? Na te pytania stara się odpowiedzieć najnowsze badanie Fundacji ProKarton.

Z badań Fundacji prowadzonych na przestrzeni ostatnich trzech lat wynika, że wiedza Polaków na temat segregacji odpadów opakowaniowych utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie. Do zasad segregacji w odniesieniu do opakowań po różnych produktach stosuje się sześciu na dziesięciu Polaków (60 proc.). Najczęściej są to osoby posiadające wykształcenie wyższe oraz zamieszkujące małe miasta oraz wsie. Poziom wiedzy w zakresie segregacji jest najwyższy
w województwach: kujawsko-pomorskim, podkarpackim oraz świętokrzyskim. W przeciwieństwie do osób starszych, młodzi ludzie w wieku od 15 do 29 lat nie przywiązują wagi do segregacji odpadów opakowaniowych w polskich domach (40 proc. ankietowanych).

Prawie połowa Polaków uważa, że ich wiedza na temat segregacji odpadów opakowaniowych w ciągu ostatnich 3 lat nie uległa zmianie (48 proc.). Brak różnic w poziomie wiedzy na temat segregacji odpadów dostrzegają przede wszystkim osoby starsze oraz te z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym.

Osobami, które uważają, że ich wiedza na temat segregacji odpadów opakowaniowych zmieniła się w ciągu ostatnich 3 lat są przede wszystkim osoby młode z wykształceniem wyższym, mieszkające w małych miastach (38 proc.). Niestety aż 13 proc. badanych przyznaje, że dostrzega spadek poziomu swojej wiedzy nt. segregacji odpadów.

„Selektywna zbiórka oraz recykling odpadów opakowaniowych są tematami coraz częściej pojawiającymi się nie tylko w obszarze działań władz centralnych i samorządowych, ale także jako przedmiot debat angażujących opinię publiczną. W lipcu 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu zbierania wybranych frakcji odpadów, zgodnie z którym na terenie całego kraju ujednolicony zostanie system selektywnej zbiórki w postaci czterech dostępnych pojemników: niebieskiego na papier, zielonego na szkło, żółtego na plastik, metal oraz odpady wielomateriałowe oraz brązowego na odpady ulegające biodegradacji. Ponadto w tym roku ustalono także strategiczne cele w zakresie rozwoju recyklingu odpadów komunalnych – odpowiednio 55% w 2025 r. i 65% w 2035 r. Jasno wyznaczone cele na poziomie władz lokalnych pozwalają także na wypracowanie i wdrożenie odpowiednich działań informacyjnych oraz edukacyjnych, co spowoduje, że w kolejnych latach będziemy mogli mówić o wzroście świadomości Polaków na temat segregacji odpadów opakowaniowych, a nie o jej spadku lub braku zmian” – twierdzi Jan Jasiński, Prezes Zarządu Fundacji ProKarton, inicjator badania.

W odpowiedzi na pytanie,co zachęciłoby ich do segregowania zużytych kartonów po mleku i sokach, respondenci w pierwszej kolejności wymienili jasną informację, do jakiego pojemnika powinny trafiać poszczególne odpady, a także prowadzenie lepszych działań informacyjno- edukacyjnych w zakresie segregacji odpadów (36%). W dalszej kolejności Polacy wskazywali lepszą dostępność pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w miejscu zamieszkania (18%), pewność, że proces selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych jest przeprowadzony rzetelnie (17%). Na ostatnim miejscu znalazły się społeczne akcje zbierania kartonów, np. sprzątanie najbliższej okolicy (8%). 23 proc. badanych twierdzi, że żadne dodatkowe działania nie zachęciłyby ich do wprowadzenia w życie zasad selektywnej zbiórki.

Respondenci zapytani o to, kto ich zdaniem jest odpowiedzialny za edukację w zakresie segregacji zużytych kartonów po mleku i sokach, na pierwszym miejscu wymienili władze samorządowe oraz szkoły (35%), a dopiero w dalszej kolejności odpowiedzialność w tym zakresie przypisywali Ministerstwu Środowiska (15%). Ankietowani, którzy najczęściej sygnalizują, że to właśnie władze samorządowe i szkoły są odpowiedzialne za edukację w zakresie segregacji, to przede wszystkim osoby z małych miast i wsi. Osoby z dużych miast są zdania, że to media i wspólnoty mieszkaniowe powinny edukować jak segregować kartony po mleku i sokach (po 12%). Mniejsza ilość respondentów uważa, że rola ta jest przypisana przede wszystkim producentom opakowań kartonowych (9%) bądź organizacjom pozarządowym (6%).

Źródło: ProKarton