O zadrukowywaniu polimerów
29 Feb 2016 15:02

We wrześniu 2015 roku została wydana nowa książka na temat zadrukowywania polimerów, którą można obecnie kupić w sklepie internetowym wydawcy1 lub za pośrednictwem portalu Amazon2. „Printing on Polymers. Fundamentals and Applications” pod redakcją dr inż. Joanny Izdebskiej z Zakładu Technologii Poligra-ficznych Politechniki Warszawskiej i prof. Sabu Thomasa z Uniwersytetu Mahatma Gandhi jest obszernym opracowaniem liczącym 444 strony, przygotowanym przez międzynarodowy zespół ekspertów i naukowców z tego obszaru. Książka stanowi kompendium wiedzy, jak również źródło najnowszych informacji na temat zadrukowywania materiałów polimerowych – tworzyw sztucznych i biodegradowalnych, które obecnie odgrywają tak istotną rolę we współczesnym świecie. W książce oprócz technik drukowania stosowanych do zdobienia materiałów polimerowych omówiono zagadnienia formowania farb drukarskich, modyfikacji podłoży drukowych przed procesem drukowania, oceny jakości nadruku, modelowania procesu czy kwestie związane z ekologią. Zawiera ona w sumie 25 rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały stanowią wprowadzenie do omawianych zagadnień. W pierwszym przedstawiono techniki drukowania mające zastosowanie do drukowania na tworzywach sztucznych, sklasyfikowano podłoża drukowe oraz omówiono pojęcia drukowności, zwilżania i jakości nadruku. Ponadto przedstawiono rynek drukowanych tworzyw sztucznych i perspektywy jego rozwoju. W kolejnym rozdziale scharakteryzowano wybrane tworzywa sztuczne, na których wykonywane są nadruki. Rozdziały 3.-6. zostały poświęcone zagadnieniom związanym z farbami drukarskimi. Omówiono w nich skład farb i wpływ poszczególnych składników na właściwości drukowe i użytkowe oraz zamieszczono receptury wybranych farb przeznaczonych do zadrukowywania materiałów polimerowych. Dużo uwagi poświęcono także dodatkom stosowanym do farb drukarskich oraz wykorzystaniu w nich nanomateriałów. Kolejne cztery rozdziały zostały poświęcone zagadnieniom modyfikacji warstwy wierzchniej materiałów polimerowych w celu ich przygotowania do procesu drukowania. Rozdziały 11.-18. zostały poświęcone technikom zadrukowywania polimerów, innym metodom ich dekorowania czy też wytwarzania. Ostatni z tych rozdziałów dotyczy drukowania 3D. Dalsze rozdziały (19.-22.) dotyczą jakości nadruku, badań właściwości użytkowych oraz degradacji tworzyw sztucznych. W pierwszym z nich zaprezentowano obecny stan wiedzy w zakresie modelowania dla materiałów półprzezroczystych i przezroczystych. Kolejny rozdział poświęcono charakterystyce jakości nadruku przy zastosowaniu badań kolorymetrycznych. W następnym scharakteryzowano właściwości mechaniczne nadruków takie jak odporność na ścieranie i zarysowanie. Ostatni z tych czterech rozdziałów poświęcono zagadnieniom starzenia i degradacji materiałów polimerowych, zarówno zadrukowanych, jak i niezadrukowanych podłoży drukowych. W rozdziale 23. omówiono zastosowanie drukowanych tworzyw sztucznych oraz dokonano analizy tego rynku. Kolejny rozdział poświęcono mikrokapsułkom i ich zastosowaniu w drukowaniu polimerów. W ostatnim rozdziale książki skoncentrowano się natomiast na kwestiach związanych z wpływem wyrobów polimerowych na środowisko naturalne. (R) 1 http://store.elsevier.com/Printing-on-Polymers/Joanna-Izdebska/isbn-9780323374682/ 2 http://www.amazon.com/Printing-Polymers-Fundamentals-Joanna-Izdebska/dp/0323374689