Blisko 73% poziom recyklingu puszek napojowych
2 Jan 2023 10:24

Raport przygotowany przez stowarzyszenia Metal Packaging Europe oraz European Aluminium informuje, że całkowity poziom recyklingu aluminiowych puszek napojowych w krajach Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii oraz Szwajcarii, Norwegii i Islandii wyniósł w 2020 r. 72,8%, umożliwiając redukcję emisji 4,2 mln ton CO2eq. Autorzy raportu wskazują jednocześnie na wzrost zużycia puszek o 9% i 3% spadek poziomu recyklingu w porównaniu z 2019 r.

Członkowie obu organizacji – odpowiednio producenci puszek oraz dostawcy aluminium do ich produkcji – podkreślają, że zgodnie z nowymi przepisami recyklingu obowiązującymi w Unii Europejskiej większość państw członkowskich UE podaje dane pozyskane od recyklerów, nie zaś od firm prowadzących zbiórkę odpadów. W takich okolicznościach spadek poziomu recyklingu odnotowano w przypadku większości materiałów opakowaniowych, choć w związku ze wzrostem zużycia puszek całkowity tonaż aluminiowych opakowań poddanych recyklingowi również się zwiększył.

Raport podaje, że wobec osiągnięcia „rekordowego poziomu” 510 tys. ton aluminium odzyskanego z puszek zaoszczędzony ekwiwalent dwutlenku węgla jest równy ilości gazów cieplarnianych wyemitowanych przez europejskie miasto liczące ok. pół miliona mieszkańców (np. Tuluza lub Gdańsk).

W pełni popieramy nowe unijne zasady raportowania poziomów recyklingu, ponieważ mierzą one „realny” recykling, i z radością zauważamy, że wpłynęły one w bardzo ograniczonym i prawdopodobnie krótkoterminowym stopniu na spadek poziomu recyklingu puszek – powiedziała Léonie Knox-Peebles, dyrektor generalna Metal Packaging Europe. Aluminiowa puszka do napojów już teraz spełnia najwyższy poziom wydajności recyklingu wynoszący 95%, który zaproponowano w nowym projekcie rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Ponieważ aluminiowe puszki na napoje w pełni spełniają wymogi gospodarki obiegowej i mogą być poddawane recyklingowi w nieskończoność, bez utraty inherentnych właściwości aluminium, jesteśmy pewni, że nawet na rosnącym rynku będziemy w stanie spełnić nasze ambicje dotyczące 100% recyklingu puszek do napojów do 2030 roku.

Maarten Labberton, dyrektor Grupy Opakowaniowej w European Aluminium, dodał: Gdy coraz więcej krajów zacznie stosować systemy zwrotu kaucji (DRS), będziemy w stanie poddać recyklingowi więcej puszek dzięki rozwiązaniu polegającemu na przetapianiu puszki na puszkę, co przyniesie maksymalne korzyści dla środowiska. Wzywamy kraje posiadające klasyczne systemy EPR do zwiększenia inwestycji w zbiórkę i sortowanie całej frakcji opakowań aluminiowych w celu pełnego zamknięcia pętli materiałowej.

Choć jesteśmy zaskoczeni nieuzasadnionymi wysokimi celami ponownego użycia zawartymi w nowej propozycji Unii Europejskiej, przyjmujemy wymóg zbiórki 90% lub więcej metalowych i plastikowych pojemników na napoje na potrzeby recyklingu, w miarę możliwości za pośrednictwem DRS. Deposit Return System powinien być zbalansowany, co oznacza, że powinien być realizowany przez niezależnego operatora, opierać się na zmiennych opłatach depozytowych oraz wykluczać subsydiowanie krzyżowe między poszczególnymi materiałami.

W ubiegłym roku European Aluminium i Metal Packaging Europe opublikowały wspólną mapę drogową, która ma umożliwić osiągnięcie 100% wskaźnika recyklingu aluminiowych puszek do napojów najpóźniej w 2030 roku. Jej cztery obszary zainteresowania objęły poprawę systemów zbiórki odpadów z gospodarstw domowych oraz w terenie, a także zwiększenie wydajności infrastruktury sortowniczej.

Opracowano na podstawie informacji portalu PackagingEurope