Circular Economy – Szanse i zagrożenia dla Polski
5 Nov 2015 13:11

Zorganizowane wspólnie przez Fundację PlasticsEurope Polska oraz EurActiv spotkanie pod tytułem "Circular Economy - Szanse i zagrożenia dla Polski", które odbyło się 22 października w Warszawie, było okazją do omówienia nowego pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, który zostanie opublikowana przez Komisję Europejską pod koniec bieżącego roku.

W dyskusji na temat szans i zagrożeń, jakie przed polską i europejską gospodarką stawia ta ambitna propozycja, wzięli udział m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, komisji ENVI Parlamentu Europejskiego, Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Środowiska oraz eksperci PlasticsEurope, zaproszeni do Biura Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Warszawie, oficjalnego partnera spotkania. Spotkanie było również okazją przedstawienia roli tworzyw sztucznych i właściwego zagospodarowania odpadów w rozwijaniu zrównoważonej gospodarki europejskiej oszczędnie gospodarującej zasobami.

W ogłoszonej w 2012 r. inicjatywie "Zero Plastics to Landfill" (Zero odpadów tworzyw na wysypiskach), europejski przemysł tworzyw sztucznych wezwał do podjęcia działań, które zapobiegną składowaniu na wysypiskach odpadów tworzyw sztucznych. Siedem krajów członkowskich oraz Norwegia i Szwajcaria wprowadziły zakaz składowania odpadów, które można poddać odzyskowi, jednak w pozostałych krajach UE składowanie, jako najtańsza opcja, jest wciąż głównym sposobem zagospodarowania odpadów. Przykład wspomnianych dziewięciu krajów pokazuje, że odchodzenie od składowania oraz wprowadzenie i konsekwentne egzekwowanie odpowiedniego prawodawstwa jest kluczowe dla poprawy wydajności wykorzystania zasobów w Europie. W dążeniu do osiągnięcia tego celu preferowaną metodą zagospodarowania odpadów pozostaje recykling. Jednak w przypadku, gdy recykling nie jest najbardziej uzasadnioną ekologicznie i ekonomicznie metodą zagospodarowania odpadów, odzysk energii powinien pozostać pełnoprawną alternatywą umożliwiającą pełne wykorzystanie potencjału odpadów do produkcji energii i ciepła.

Podczas debaty zaprezentowane zostały najnowsze dane PlasticsEurope dotyczące zagospodarowania pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych. Dane za 2014 r. pokazują pozytywny trend w Europie - wskaźnik odzysku odpadów tworzyw wzrósł do 69,2% w porównaniu z 62% w 2012 r. W procesach recyklingu odzyskano 29,7% odpadów tworzyw sztucznych, a odzyskowi energii poddano 39,5% odpadów. W latach 2006 - 2014 poziom recyklingu i odzysku odpadów tworzyw wzrósł odpowiednio o 64 i 46%.

Źródło: PlasticsEurope Polska