Grupa Ergis po pierwszej połowie 2015 r.
28 Aug 2015 07:37

Grupa Ergis, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zanotowała po pierwszej połowie 2015 roku przychody w wysokości blisko 345,5 mln zł (czyli o 2,9% wyższe niż w tym samym okresie rok wcześniej), zysk operacyjny sięgający 24,3 mln zł (o 28,1% wyższy niż I połowie 2014 roku) oraz zysk netto w wysokości ponad 19,7 mln zł (wzrost o 59,5% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku). Drugi kwartał 2015 roku był dla Grupy Ergis kolejnym bardzo udanym okresem.

Najistotniejszy wpływ na tak korzystne rezultaty miał dalszy rozwój sprzedaży folii nanoErgis, wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych oraz sprawne uruchomienie nowych linii produkcyjnych (kolejna linia do druku fleksograficznego w fabryce w Nowym Sączu oraz druga linia do produkcji taśm PET w fabryce w Oławie).

Przychody ze sprzedaży Grupy w I połowie 2015 roku były wyższe o 2,9% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, przy średnim kursie euro niższym o około 1,1%. Po istotnym spadku cen surowców w I kwartale 2015 roku, nastąpił ich znaczny wzrost w II kwartale. Ponadto w I półroczu 2015 roku odnotowano znaczne perturbacje w dostępności wielu surowców, których producenci powoływali się na wystąpienie „siły wyższej” w skali dotąd niespotykanej. Pozytywny wpływ cen surowców na wynik finansowy w I kwartale bieżącego roku został więc zneutralizowany w II kwartale. Zauważalna poprawa rentowności Grupy w I półroczu 2015 wynika zatem wprost z poprawy wyniku operacyjnego.

Ponad 56% wartości sprzedaży uzyskano na rynkach zagranicznych. Była ona wyższa o ponad 7,3% w porównaniu z I połową 2014 roku.

Grupa zanotowała wzrost sprzedaży opakowań przemysłowych o 16,8% dzięki skutecznemu wprowadzeniu na rynek folii nanoErgis. O blisko 5,8% zwiększyła się wartość sprzedaży w segmencie opakowań drukowanych, co było efektem rozbudowy i modernizacji parku maszynowego zakładu produkcyjnego w Nowym Sączu, gdzie uruchomiono nową linię do druku fleksograficznego (spółka Flexergis).

Zysk brutto oraz zysk netto wypracowane w I połowie 2015 roku były znacząco wyższe niż w tym samym okresie roku 2014, przy porównywalnym saldzie przychodów i kosztów finansowych. Wyraźnie poprawiły się również wskaźniki rentowności i stopy zwrotu z aktywów ogółem i kapitałów własnych - głównie dzięki zastąpieniu znacznej części tradycyjnej folii stretch przez nowoczesną folię nanoErgis.

Najbliższe plany

W maju 2015 roku podjęto decyzję o zintegrowaniu produkcji wielowarstwowych twardych folii opakowaniowych z produkcją monofolii PET w jednym zakładzie produkcyjnym w Niemczech. W związku z tym obie linie produkcyjne, eksploatowane w zakładzie spółki Schimanski-Ergis GmbH, zlokalizowanym w Gallinie koło Hamburga, zostaną przeniesione do berlińskiej spółki MKF-Ergis GmbH, w miejsce urządzeń przeniesionych wcześniej z tej fabryki do wąbrzeskiego zakładu MKF-Ergis Sp. z. o.o. Wpływ kosztów, wynikających z tej operacji, na wyniki Grupy w 2015 roku nie przekroczy 1 mln złotych. Począwszy od 2016 roku, integracja produkcji laminatów w zakładzie w Berlinie, pozwoli na ograniczenie kosztów biznesu folii do żywności o ok 3,5 mln zł rocznie. W przyszłości planuje się sprzedaż nieruchomości w Gallinie.

Pierwsze półrocze 2015 roku to kolejny bardzo udany okres dla Grupy Ergis. Dobre wyniki zawdzięczamy dalszemu wzrostowi sprzedaży naszego najnowocześniejszego produktu - folii stretch nanoErgis oraz sprawnemu uruchomieniu nowych linii produkcyjnych: drugiej linii do produkcji taśm PET w Oławie i kolejnej linii do druku fleksograficznego w Nowym Sączu. Istotnym elementem strategii, nad którą Grupa aktualnie pracuje, jest intensyfikacja działań w zakresie badań i rozwoju - powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu Ergis S.A.