Grupa Suwary: dobre wyniki III kwartału dzięki zmniejszeniu kosztów
18 Aug 2014 11:38

Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez grupę kapitałową Wentworth, wypracował w III kwartale roku obrotowego 2013/2014 (trzeci kwartał roku obrotowego grupy jest drugim kwartałem roku kalendarzowego) przychody w wysokości 24,29 mln zł. co pozwoliło osiągnąć ponad 2 mln zł zysku netto.
Zarówno bieżący kwartał, jak i bieżący rok, są dla Grupy bardzo dobrym okresem. Porównując dane dla poszczególnych kwartałów bieżącego okresu obrotowego można dostrzec wzrost wszystkich podstawowych danych finansowych. Szczególnie na uwagę zasługuje systematyczny wzrost rentowności prowadzonej działalności.
Dane wskazują na stabilny poziom przychodów realizowanych przez spółki Grupy na przestrzeni ostatnich lat. Z jednej strony widoczne jest niewielki wzrost rentowności realizowanej sprzedaży. Z drugiej strony należy zwrócić uwagę na fakt, iż spółki Grupy prowadzą aktywne działania związane z obniżeniem pozaprodukcyjnych kosztów funkcjonowania.
Prowadzone działania w połączeniu ze wzrostem przychodów operacyjnych i spadkiem kosztów operacyjnych i  finansowych pozwoliły na uzyskanie wyniku finansowego netto (za 9 miesięcy roku 2013/2014) o 89% wyższego niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jednocześnie Grupa zrealizowała znaczny wzrost EBITDA w porównaniu do roku poprzedniego, który wyniósł 33% , co dało wzrost o prawie 2,4 miliona PLN.
Wszystkie opisane powyżej efekty Grupa osiągnęła niezależnie od faktu kończenia inwestycji związanych z budową nowego zakładu  produkcyjnego w Ksawerowie.
Na III kwartał bieżącego roku przypada okres zakończenia inwestycji jej odbioru oraz prób maszyn. Wszystkie te czynności stanowią dla Grupy znaczne obciążenie finansowe i kosztowe, natomiast nie generują jeszcze przychodów ze sprzedaży – uruchomienie produkcji w nowym zakładzie miało miejsce w czerwcu br.
W dniu 15.04.2014r. Suwary Tech Sp. z o.o., spółka zależna emitenta, otrzymała pozwolenie na użytkowanie budynku produkcyjno magazynowego usytuowanego na obszarze  3,862 ha. nieruchomości położonej w Ksawerowie przy ulicy Szkolnej. Od tego momentu Spółka mogła rozpocząć wyposażenie budynku zajmującego łączną powierzchnię  6.817 m2. Zakończona inwestycja na gruncie prywatnym uzyskała Zezwolenie na działalność w ŁSSE nr 174 w dniu 21 grudnia 2010 roku, dzięki wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych w ramach strategicznego ukierunkowania  spółek z Grupy Kapitałowej SUWARY  na innowacyjność technologiczną i produktową.
W dniu 25.06.2014r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanego zakładu produkcyjnego, w którym produkcja trwa od 1 czerwca br. Aktualnie w obiekcie produkowane są wyroby z tworzyw sztucznych w technologii bezodpadowej na czterech liniach produkcyjnych. Na rok 2014 planowane jest uruchomienie kolejnych dwóch linii produkujących opakowania.
Spółka będzie wykorzystywać  ulgę podatkową w Łódzkiej SSE w Ksawerowie - zwolnienie z podatku dochodowego dochodów w łącznej wysokości 118 mln PLN co da oszczędności w wysokości  22,4 mln PLN.
Otwarcie nowej fabryki przetwórstwa tworzyw sztucznych jest częścią strategii zakładającej osiągnięcie czterokrotnego wzrostu EBITDA do 2016 roku w porównaniu do roku 2009.
„Zakończony kwartał był dla Grupy Suwary okresem intensywnej pracy związanej z uruchomieniem nowego zakładu produkcyjnego. Zrealizowana inwestycja spółki zależnej Suwary Tech jest najbardziej nowoczesnym obiektem w Grupie Suwary i jednym z najbardziej nowoczesnych w branży.  Kolejną inwestycją Grupy był zakup automatu do kompletowania detali dla Kartpol Group. Zakup ten związany był ze wzrostem sprzedaży eksportowej tej części produkcji spółki zależnej.   Wszystkie zaplanowane inwestycje zostały z powodzeniem zrealizowane i już zaczynają przynosić wymierne korzyści.
Wyniki Grupy oraz planowy, stabilny rozwój wszystkich spółek, dają nam powód aby sądzić, że cel ogłoszonej w 2009 r. przez Spółkę strategii - czterokrotnego wzrostu EBITDA do 2016 roku zostanie osiągnięty.”  Pierwsze podwojenie EBITDA oraz przychodów ze sprzedaży zostało zrealizowane do końca 2012 r. - powiedział Walter T. Kuskowski, Prezes Zarządu Suwary S. A.
Na podstawie informacji Grupy Suwary