KE dąży do rozwoju recyklingu odpadów
4 Jul 2014 12:41

Komisja Europejska chce, żeby do roku 2030 w Unii Europejskiej 70 proc. odpadów komunalnych i 80 proc. opakowań poddawane było recyklingowi. Według KE, doprowadziłoby to nie tylko do stworzenia 580 tys. nowych miejsc pracy, ale zwiększyłoby konkurencyjność gospodarki UE i obniżyło popyt na drogie i rzadkie zasoby.

Zaproponowana przez KE strategia ma doprowadzić do przekształcenia unijnej gospodarki w gospodarkę obiegową. W takim modelu gospodarczym recykling i ponowne wykorzystanie materiałów będzie standardowym działaniem, podobnie jak efektywnie wykorzystywanie dostępnych zasobów. Zmniejszy się również do minimum poziom pozostających odpadów.

„Jeśli chcemy konkurować, musimy jak najlepiej wykorzystywać nasze zasoby, a to oznacza ich recykling do celów produkcyjnych, a nie zagrzebywanie ich w składowiskach jako odpadów. Transformacja w kierunku gospodarki obiegowej jest nie tylko możliwa, ale jest opłacalna, jednak nie stanie się to bez właściwej polityki. Cele na 2030 rok, które proponujemy, mają przyspieszyć przejście na gospodarkę obiegową i wykorzystanie szans biznesowych i zatrudnienia, jakie ona oferuje.” – oświadczył Janez Potocznik, komisarz UE ds. środowiska.

Z kolei komisarz ds. zatrudnienia Laszlo Andor dodał, że przejście w kierunku zielonej gospodarki przyczyni się do pobudzenia gospodarczego, co będzie niesamowitą szansą na stworzenie nowych miejsc pracy wysokiej jakości.

KE zaproponowała również zmiany przepisów, które umożliwią realizację ogłoszonej strategii. Potrzebna jest zmiana dyrektywy w sprawie składowania odpadów, ramowej dyrektywy o gospodarowaniu odpadami i dyrektywy o odpadach opakowaniowych. Projekt muszą zatwierdzić Rada UE i Parlament Europejski.

Źródło: uniaeuropejska.org