Kolejny dobry rok dla Grupy Suwary
3 Feb 2015 11:46

Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych kontrolowany przez grupę kapitałową Wentworth, opublikowała raport skonsolidowany za rok obrotowy 2013/2014 (obejmujący okres od 01.10.2013 roku do 30.09.2014 roku). Grupa uzyskała w roku obrotowym przychody w wysokości 95.262 mln zł, co pozwoliło zrealizować ponad 3,7 mln zł zysku netto 13 152 zł EBITDA.

Zakończony rok obrotowy był dla Grupy dobrym okresem. W minionym roku Grupa zwiększyła swoje aktywa trwałe o 17%. Wzrost ten spowodowany był oddaniem do użytku nowego zakładu produkcyjnego w Ksawerowie k/Łodzi w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Łączna wartość zrealizowanych w Strefie inwestycji wyniosła 25 mln zł. W związku z realizacją inwestycji spółka zależna Suwary Tech (która była bezpośrednim inwestorem) nabyła prawo do zwolnienia podatkowego w kwocie 14 mln zł. Realizacja kolejnego (drugiego) etapu inwestycji pozwoli zwiększyć zwolnienie podatkowe do kwoty 22 mln zł. Łącznie, na przestrzeni ostatnich 5 lat, aktywa Grupy wzrosły o 60% to jest o 44 mln zł.

Całość wzrostu Grupa sfinansowała z wypracowanego zysku oraz zaciągniętych kredytów. Wzrost sumy zobowiązań finansowych na przestrzeni 5 lat wyniósł 22 mln zł. Pomimo tak znaczących inwestycji Grupa utrzymuje wskaźniki płynności i zadłużenia na bezpiecznym poziomie.

Również w zakresie realizowanego zysku Grupa może zaliczyć miniony rok do bardzo udanych. Wzrost wyniku netto na działalności wyniósł 42% natomiast wzrost zrealizowanej EBITDA wyniósł 20%. Należy tutaj podkreślić, iż wzrost rentowności został zrealizowany w okresie niekorzystnych warunków pogodowych (sucha zima spowodowała ograniczenie sprzedaży głównych produktów spółki dominującej) oraz niekorzystnej sytuacji geopolitycznej (konflikt rosyjsko-ukraiński miał pośredni wpływ na przychody spółek Grupy).

Do głównych czynników, które miały wpływ na zrealizowane wyniki należy zaliczyć:

- konsekwentne wdrażanie lean management

- strukturyzację sprzedaży ukierunkowaną na produkty wysokomarżowe

- poprawę organizacji i logistyki wewnętrznej spółek.

Porównanie podstawowych danych Grupy na przestrzeni ostatnich 5 lat wskazuje na systematyczny wzrost osiąganych wartości. Zrealizowany wzrost przychodów wyniósł w tym czasie 205%, wzrost EBITDA natomiast wyniósł 225%.

„Zakończony rok był dla Grupy Suwary okresem bardzo dobrym. Z jednej strony Grupa zrealizowała znaczący wzrost rentowności prowadzonej działalności, z drugiej był to okres intensywnej pracy związanej z uruchomieniem nowego zakładu produkcyjnego. Zrealizowana inwestycja spółki zależnej Suwary Tech jest najbardziej nowoczesnym obiektem w Grupie Suwary i jednym z najbardziej nowoczesnych w branży. Kolejną inwestycją Grupy był zakup automatu do kompletowania detali dla Kartpol Group. Zakup ten związany był ze wzrostem sprzedaży eksportowej tej części produkcji spółki zależnej. Wszystkie zaplanowane inwestycje zostały z powodzeniem zrealizowane i już zaczynają przynosić wymierne korzyści” - powiedział Walter T. Kuskowski, Prezes Zarządu Suwary S. A.

„Wyniki Grupy, jak również planowane działania na najbliższe lata oraz stabilny rozwój wszystkich spółek, dają nam powód aby sądzić, że cel ogłoszonej w 2009 r. przez Spółkę strategii - czterokrotnego wzrostu EBITDA do końca 2016 roku - zostanie osiągnięty.” Pierwsze podwojenie EBITDA oraz przychodów ze sprzedaży zostało zrealizowane do końca 2012 r.

Na podstawie informacji Grupy Suwary