Nowy pakiet Komisji Europejskiej ws. gospodarki o obiegu zamkniętym
8 Dec 2015 10:27

PlasticsEurope uznaje opublikowany właśnie nowy pakiet propozycji Komisji Europejskiej ws. gospodarki o obiegu zamkniętym za dobry krok w kierunku efektywnej gospodarki zasobami.

Propozycja Komisji zakłada stopniowe zmniejszanie ilości składowanych odpadów komunalnych, tak aby w roku 2030 składowane było jedynie 10% wytwarzanych odpadów. „Przemysł tworzyw sztucznych w Europie od dawna wzywa do wprowadzenia do roku 2025 zakazu składowania na wysypiskach wszystkich odpadów pokunsumenckich, które nadają się do recyklingu i odzysku. Zatem proponowane przez KE odchodzenie od składowania jest zbieżne z naszą inicjatywą. Uważamy jednak, że przyspieszenie tego procesu dałoby większe korzyści dla pełnego wykorzystania wartości odpadów jako cennych surowców” - zauważa Karl-H Foerster, Dyrektor Wykonawczy PlasticsEurope.

PlasticsEurope zwraca uwagę, że wyznaczony do osiągnięcia w roku 2025 nowy poziom recyklingu

i przygotowania do ponownego użycia dla odpadów opakowaniowych, określony na 55%, to cel wyjątkowo ambitny, biorąc pod uwagę, że średni poziom recyklingu odpadów opakowaniowych w Europie w roku 2014 wyniósł poniżej 40%. Implikacje wprowadzenia tych nowych celów, a także nowych zasad obliczania poziomów recyklingu są obecnie trudne do określenia. Zgodnie najnowszymi analizami prowadzonymi przez firmę konsultingową denkstatt optymalny poziom recyklingu dla opakowań tworzyw sztucznych, przy obecnym stopniu zaawansowania technologicznego i przy obecnie obowiązującej metodzie obliczeniowej, wynosi od 35 do 55% - w zależności od wydajności lokalnych systemów zbierania, sortowania i recyklingu odpadów w danym kraju.

Jednocześnie PlasticsEurope przyjmuje z uznaniem uwzględnienie bardziej holistycznego podejścia do koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym w Programie Działania KE. ”Takie całościowe ujęcie tematu, w połączeniu z decyzją Komisji o wzięciu pod uwagę całego cyklu życia produktu, a nie tylko fazy odpadowej, pomoże gospodarce europejskiej rozwijać się w sposób trwały i zasobooszczędny” dodaje Foerster.

PlasticsEurope pozytywnie ocenia także zamiar Komisji ws. określenia Strategii w zakresie tworzyw sztucznych, mając nadzieję na rzeczową współpracę na temat szczegółowych zagadnień związanych z tworzywami.

Źródło: PlasticsEurope