Plastics Europe o nowym rozporządzeniu KE dotyczącym opakowań
2 Dec 2022 13:58

Według stowarzyszenia Plastics Europe projekt najnowszego rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczące opakowań i gospodarowania odpadami opakowaniowymi (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR) zawiera wiele pożądanych rozwiązań i może posłużyć za katalizator transformacji przemysłu opakowań z tworzyw sztucznych.

Polityka i regulacje unijne muszą zachęcać zarówno prywatnych, jak i publicznych inwestorów do przeznaczenia miliardów euro na rozwój cyrkularnej gospodarki tworzyw sztucznych w Europie. Nowe rozporządzenie może zapewnić recyklingowalność wszystkich opakowań z tworzyw sztucznych, zainicjować powtórne użycie w wielu zastosowaniach oraz zwiększyć zawartość recyklatów w produktach, gwarantując tym samym europejskiej branży tworzyw sztucznych prawdziwie cyrkularną gospodarkę – mówi Virginia Janssens, Dyrektor Zarządzająca Plastics Europe.

Plastics Europe jest przekonane, że opracowanie wytycznych projektowania dla recyklingu (Design for Recycling Guidelines) oraz rozporządzenie oparte na dowodach naukowych i neutralne wobec różnych materiałów i technologii to najlepsza droga, by rynek mógł stworzyć potrzebne nowe modele biznesowe, a także rozwinąć technologie recyklingu, zbiórki oraz sortowania odpadów.

Członkowie Plastics Europe - czyli ponad 100 firm odpowiadających za produkcję ponad 90% polimerów w Europie – podejmują ogromne inwestycje i wdrażają dalekosiężną reorganizację swojego zaplecza produkcyjnego i technologicznego, aktywnie popierając przyspieszenie zmian systemowych jako niezbędnego czynnika pozwalającego osiągnąć unijne cele neutralności klimatycznej i cyrkularności do 2050 roku. Wspólnie opowiadają się także za ambitnymi i realistycznymi celami w zakresie powtórnego użycia (reuse) i zawartości recyklatów (recycled content), co musi być wspierane przez odpowiednie ramy legislacyjne.

Jak informuje Plastics Europe, stowarzyszenie jest otwarte na zaproponowane przez Komisję cele w zakresie powtórnego użycia tworzyw sztucznych i zamierza wspólnie ze swymi partnerami z łańcucha wartości przeanalizować możliwość ich osiągnięcia. Osiągnięcie części z nich będzie wymagało transformacji dotychczasowych modeli biznesowych. Kluczowe jest to, aby przy określaniu celów powtórnego użycia zachować neutralność wobec wszystkich materiałów i technologii oraz wykazywać wyraźne korzyści dla środowiska.

Plastics Europe zaproponowało na 2030 rok obowiązkowy poziom 30% średniej zawartości recyklatu dla wszystkich opakowań z tworzyw sztucznych (który powinien być wsparty odpowiednimi regulacjami). W dalszym ciągu apeluje o elastyczność na drodze do osiągnięcia celów dot. zawartości recyklatów poprzez ustalenie średnich wartości zawartości recyklatu zamiast dla każdego pojedynczego opakowania. Jedocześnie zaproponowany przez Plastics Europe poziom przekracza zaproponowany przez Komisję minimalny próg 10% dla pojedynczych opakowań dla produktów wrażliwych (takich jak środki medyczne czy żywność) wykonanych z tworzyw sztucznych innych niż PET.

Stowarzyszenie wyraża obawę, że rozporządzenie w opublikowanym kształcie nie wykorzystuje szansy na zwiększenie potencjału tworzyw biopochodnych w dążeniu do gospodarki cyrkularnej i ograniczania emisji.

Ambitnym celom muszą towarzyszyć równie ambitne ramy polityczne. Powinny one nagradzać niskoemisyjne i cyrkularne rozwiązania, wykorzystywać siłę jednolitego europejskiego rynku poprzez spójne regulacje, a także zapewnić konkurencyjność sektora podczas tej transformacji – stwierdza Virginia Janssens.

Osiągnięcie wyznaczonej zawartości recyklatów w opakowaniach dla produktów wrażliwych będzie wymagało znaczącego udziału recyklingu chemicznego, który jest nieodzownym elementem budowania gospodarki tworzyw o obiegu zamkniętym. Aby przyspieszyć inwestycje w jego rozwój, potrzebujemy pilnego i wiążącego uznania bilansu masowego w prawodawstwie unijnym. To ostatnia szansa na podjęcie niezbędnych inwestycji w tym obszarze, które pozwolą osiągnąć przyjęte cele do 2050 roku i szansę tę musimy wykorzystać – dodaje Dyrektor Zarządzająca Plastics Europe.

Bliższa i efektywniejsza współpraca między firmami reprezentującymi łańcuch wartości branży tworzyw sztucznych a decydentami jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu w zakresie obiegu zamkniętego oraz zmniejszania ilości odpadów opakowaniowych i redukcji emisji. Plastics Europe pozostaje zaangażowanym partnerem we wspieraniu tej transformacji.

Opracowano na podstawie informacji Plastics Europe