Rozporządzenie w sprawie wzorów oznakowania opakowań
6 Oct 2014 13:19

Projekt rozporządzenia w sprawie w sprawie określenia wzorów oznakowania opakowań z 3 września został podpisany przez Ministra Środowiska Macieja Grabowskiego. Dokument stanowi wykonanie upoważnienia zwartego w art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r., zastępując poprzedni dokument z 23 kwietnia 2004 r.

Rozporządzenie określa szczegółowe zasady oznaczania opakowań opracowane w oparciu o wytyczne i decyzje Unii Europejskiej, a w szczególności o dyrektywę 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. U. L 86 z 5.04.2005, str. 6) oraz Decyzję Komisji 97/129/WE z dnia 28 stycznia 1997 r. ustanawiającą system identyfikacji materiałów opakowaniowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 92/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. U. L 50 z 20.2.1997, str. 28).

Rozporządzenie określa wzory oznakowania opakowań dotyczące rodzaju materiałów wykorzystanych do produkcji opakowania, możliwości wielokrotnego użytku opakowania oraz przydatności opakowania do recyklingu.

Nowy projekt rozporządzenia w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów oznakowania opakowań (Dz. U. Nr 94, poz. 927), przewiduje rozszerzenie możliwych do stosowania wzorów oznakowania opakowań, oprócz wykonanych z tworzyw sztucznych, o wykonane z papier i tektury, metali, materiałów drewnianych, tekstylnych, szklanych, a także mieszanych – wielomateriałowych.

Ponadto oznaczanie opakowań może ułatwić ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska tj. przyśpieszyć proces identyfikacji materiału z którego wykonane są te opakowania. Dotyczy to również opakowań będących w obrocie z zagranicą - stąd oznaczenia obejmują znaki zalecane przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych (APME). Wzorując się na tych zaleceniach przyjęto znak graficzny w postaci trójkąta.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Na podstawie informacji serwisu asystentbhp.pl