Systematyczny wzrost wskaźników Grupy Suwary
13 Aug 2015 12:22

Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez grupę kapitałową Wentworth, opublikowała raport kwartalny za 3. kwartał roku obrotowego 2014/2015 (rok obrotowy Grupy rozpoczyna się 01.10. a kończy 30.09.). Grupa uzyskała w tym okresie przychody w wysokości 27,2 mln zł. co pozwoliło zrealizować ponad 1,6 mln zł zysku netto i 3,8 mln zł EBITDA.

Zakończony 3. kwartał roku obrotowego 2014/2015, był kolejnym okresem wzrostu przychodów i zysków dla Grupy. Porównując dane dla poszczególnych kwartałów bieżącego okresu obrotowego można zauważyć wzrost wszystkich podstawowych danych finansowych. Szczególnie na uwagę zasługuje systematyczny wzrost rentowności prowadzonej działalności. Dobre wyniki Grupa osiągnęła pomimo dramatycznego wzrostu cen surowca o okresie 3. kwartale oraz pogłębiającego się kryzysu na rynkach wschodnich. Średni wzrost ceny surowca w 3. kwartale roku obrotowego 2014/2015 wyniósł 29% w porównaniu do takiego samego okresu roku poprzedniego.

Zestawienie danych za 3. kwartał dla ostatnich 5 lat wskazuje, iż Grupa generuje systematycznie rosnące EBITDA, wskaźnik rentowności EBITDA i rentowności netto. Wyjątek stanowi 3. kwartał roku 2013/2014, kiedy to Grupa uzyskała wyższą rentowność niż w roku bieżącym. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, iż w porównaniu do tego okresu w ubiegłym roku, w roku bieżącym główny surowiec do produkcji był droższy o 1,44 zł/kg czyli, średnio o 29%.

Na osiągnięte wyniki Grupy miała wpływ budowa zakładu produkcyjnego (SUWARY TECH Sp. z o.o.) w Ksawerowie. W latach 2012-2013 w skład Grupy wchodziły dwa zakłady produkcyjne (Suwary S.A. oraz Kartpol Group Sp. o.o.). Inwestycja w trzeci zakład powiększyła koszty związane z amortyzacją, zatrudnieniem pracowników oraz podatków, czemu nie towarzyszył jeszcze proporcjonalny wzrost przychodów i wyników.

Różnice cen surowca w porównaniu do bieżącego kwartału były zbliżone na przestrzeni ostatnich 3 lat. Średnio ceny surowca w okresie do 01.04 do 30.06 w roku 2012 były niższe o 0,81 zł/kg a w roku 2013 o 1,38 zł/kg. Pomimo tego faktu, zarówno wynik netto jak i EBIDA wypracowane w bieżącym roku są wyższe niż w wymienionych okresach.

Na wyniki bieżącego roku wpływ miała również sytuacja na rynkach wschodnich. Znaczne ograniczenie popytu na tych rynkach spowodowało ograniczenie zamówień ze strony klientów Grupy. Szczególnie dotkliwie odczuła to spółka Kartpol Group, w której redukcja zamówień z docelowym przeznaczeniem na rynki wschodnie wyniosła w 3. kwartale prawie 30%.

„Zakończony kwartał był dla Grupy Suwary okresem intensywnych prac związanych z ograniczeniem wpływu niekorzystnych warunków rynkowych na wyniki Spółek Grupy. Gwałtowny wzrost cen surowca - prawie 30% w porównaniu do lat poprzednich, jak również dalsze ograniczenia popytu na rynkach wschodnich przyspieszyły intensywne działania zmierzające do dywersyfikacji produktów oraz pozyskiwania nowych obszarów rynku. Równocześnie z działaniami w obszarze szeroko rozumianego marketingu i sprzedaży Zarząd Grupy prowadził dalsze prace związane z uruchomieniem nowych linii produkcyjnych w zakładzie w Ksawerowie.

Te działania, jak również stosowane w transakcjach klauzule cenowe pozwolą Spółkom Grupy na realizację dobrych wyników w kolejnych miesiącach” - ocenił Walter T. Kuskowski, Prezes Zarządu Suwary S. A.

„Spadek wyniku netto oraz wartości EBITDA, w porównaniu do roku ubiegłego, wynika z kilku czynników, takich jak gwałtowny wzrost ceny surowca, ograniczanie popytu na rynkach wschodnich czy osłabienie kursu złotego. Jednak wszystkim tym zagrożeniom spółki potrafią coraz skuteczniej przeciwdziałać”.

„Grupa prowadzi działania zmierzające do poprawy efektywności oraz rozbudowy posiadanych mocy produkcyjnych. Trzeba tu jednak zaznaczyć, iż prowadzone działania jak i uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego jest procesem i nie pozwala na skokowy wzrost efektywności prowadzonej działalności. W okresie rozruchu i dochodzenia do zakładanych zdolności proces taki stanowi zwykle obciążenie dla prowadzonej działalności Grupy”.

„Wyniki Grupy a w szczególności planowy, stabilny rozwój wszystkich spółek, dają nam powód aby potwierdzić że cel ogłoszonej w 2009 r. przez Spółkę strategii - czterokrotnego wzrostu EBITDA zostanie w roku obrotowym 2016/2017 osiągnięty.” Pierwsze podwojenie EBITDA oraz przychodów ze sprzedaży zostało zrealizowane do końca 2012 r.” - dodał Walter T. Kuskowski.

Źródło: Grupa Suwary